מאת: עו"ד מיכאל שטרית

חוק החברות בישראל קובע, כי כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

המשמעות הינה, כי לכל אדם ישנה הזכות להתאגדות- הזכות להקמת חברה. בין אם מדובר בחברת יחיד (חברה שמחזיק המניות בה הינו אדם יחיד) ובין אם אין המדובר בחברת יחיד.

כאשר מדובר בחברה שאינה חברת יחיד, רצוי ליצור "הסכם מייסדים"- הסכם בין בעלי המניות אשר מקימים את החברה, שהוא מעין הסכם שותפות בין המייסדים.

חברה, היא למעשה אישיות משפטית נפרדת,  היא נפרדת לחלוטין מבעליה, יש לה זכויות וחובות נפרדות מבעליה, כך למשל, היא יכול לתבוע בשם החברה עצמה ואף להיתבע בשם החברה עצמה.

חשוב להבין, כי יש הבדל בין חברה בע"מ (בערבון מוגבל) לבין חברה. ההבדל נעוץ בעובדה, כי חברה בערבון מוגבל, היא חברה, שקבעה בתקנונה כי אחריות בעליה היא מוגבלת עד לסכום מסויים. כך למשל, אם קבעה החברה בתקנונה, כי גבול האחריות של בעל המניות בחברה הינו 10,000 ₪, המשמעות היא שלא יהיה ניתן לחייב את בעל המניות בהתחייבויות החברה מעבר לסכום המוגבל.

הליך רישום חברה, הינו הליך פרוצדוראלי אשר מתקיים אצל רשם החברות. הליך זה דורש הגשת מסמכים רבים לרשם החברות:

  1. טופס הגשת מסמכים לרישום חברה- טופס כללי, בו עלינו לפרט את שם החברה, שלוש חלופות לשם המוצע, פרטי מגיש הבקשה, ועלינו לציין את מספר העתקים של תקנון החברה אותו אנו מבקשים לאמת.
  2. תקנון- עלינו לצרף את תקנון החברה, ובו נפרט, את שם החברה, מטרות החברה, הון המניות אותו אנו רוצים להקצות, פרטים בדבר הגבלת האחריות, פרטי בעלי המניות ולרבות שמם, תעודת זהותם ומענם. בנוסף על בעלי המניות לחתום על התקנון כאשר חתימתם תאומת ותאושר באמצעות עורך דין.
  3. טופס בקשה לרישום חברה- המדובר בטופס מובנה, המכונה "טופס 1", בטופס זה נמלא את הפרטים המופיעים בתקנון החברה, טופס זה יערך וייתם על ידי בעלי המניות של החברה, כאשר חתימת עורך הבקשה (בעל מניותיה) תאומת ותאושר באמצעות עורך דין.
  4. טופס הצהרת דירקטורים ראשונים- מדובר בטופס מובנה, המכונה "טופס 2",  בטופס זה על הדירקטורים אשר מונו על ידי מייסדי החברה, להצהיר כי הם מעוניינים ויכולים למלא את תפקידם כדירקטורים בחברה. הצהרת הדירקטורים וחתימתם תאומת ותאושר באמצעות עורך דין.
  5. הצהרת בעלי המניות- יש לערוך תצהיר ובו מצהירים בעלי המניות כי הם כשירים מבחינה חוקית להקים חברה ולהחזיק במניותיה, כאשר על המצהירים (כלל בעלי המניות) לחתום על הצהרתם, ואלו חתימתם תאומת ותאושר באמצעות עורך דין.
  6. אגרה- למסמכים אותם עלינו להגיש לרשם החברות, יש לצרף אסמכתא על תשלום האגרה, כפי שמופיע בתעריף רישום החברה, כאשר סך זה עומד כיום על 2,614 ₪.

ישנה חשיבות להתאמת הפרטים המופיעים בבקשה להקמת חברה לצרכים אשר לשמם היא מוקמת. לפיכך מומלץ להתייעץ בטרם הקמת החברה בעורך דין הבקיא בתחום.

**הבהרה: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.