דיני עבודה- מדריך עשרת הדברות

עובד שכיר? מעסיק עובדים? מדריך עשרת הדברות נועדו בעבורך!

מאת: עורך דין מיכאל שטרית,

1. שכר המינימום– חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה–2015 קובע, כי החל מיום 1.4.15  תכנס לתוקפה "הפעימה הראשונה" בהוראת השעה להעלאת שכר המינימום במשק. במסגרת הפעימה הראשונה עודכן שכר המינימום לעובד מעל גיל 18 ל- 4,650 ₪ כאשר שכר המינימום לשעה הועמד על סך של 25 ₪.
 
2. מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקתו - חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002 קובע, כי על המעסיק חובה למסור לעובד פרטים אודות תנאי העבודה והשכר בתוך 30 יום ממועד תחילת העבודה. ממעסיק אשר הפר את הוראות החוק ולא מסר לידי העובד, הודעה על תנאי העסקתו, יהא חשוף לפסיקת פיצוי לדוגמא בסך של 15,000 ₪.
 
3. פנסיה - הוראות צו ההרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה קובעות, כי עובד אשר צו ההרחבה חל עליו, זכאי בהתאם לדין להפרשה לפנסיה בשיעור של 6% משכרו ע"י המעביד. יש לציין, כי במשק קיימים מספר צווי הרחבה והסדרים שונים למגזרי עובדים שונים אשר מחילים חובות תשלומי פנסיה כאלו ואחרים על המעסיק ולכן על העובד לבדוק בתלוש השכר האם משולמת לו הפנסיה בצורה תקינה וע"פ הדין.
 
4. מסירת תלוש שכר- תיקון 24 לחוק הגנת השכר התשי"ח 1958 קובע, כי על המעסיק חובה למסור לידיו של העובד, את תלושי השכר אשר יכללו בהם בין היתר פרטי השכר ששולם לעובד; מעקב אחר צבירת וניצול ימי החופשה ו/או המחלה. על המעסיק לעשות כן עד ליום ה-9 לחודש. עוד קובע החוק, כי מעסיק אשר לא מסר לידיו של העובד, את תלוש השכר, יהא חשוף לפסיק פיצוי לדוגמא בסך של 5,000 ₪ בגין כל תלוש שכר אשר לא נמסר לעובד במועדו.
 
5. הודעה בגין התקדמות הליכי מיון/קבלה לעבודה - חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002 קובע, כי על המעסיק הפוטנציאלי למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לקראת קבלתו לעבודה, הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה לא יאוחר מאחת לחודשיים מיום תחילת המיון לעבודה. בנוסף, על המעסיק, מוטלת החובה, להודיע למועמד על אי קבלתו לעבודה, לא יאוחר מ-14 ימים שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.
 
6. תשלום דמי הבראה- הוראות צו ההרחבה הכללי במשק קובעות, כי על המעסיק לשלם לעובד דמי הבראה בהתאם לוותק אשר צבר במקום העבודה ומחושבים בהתאם להיקף המשרה של העובד. גובה דמי ההבראה מתעדכנים מעת לעת, וכיום עומדים הם על סך של 378 ₪ ליום במגזר הפרטי ועל סך של 427 ₪ ליום במגזר הציבורי.
 
7. זימון לשימוע בטרם פיטורין- חובת השימוע הינה חובה יציר הפסיקה. הפסיקה הפכה את זכות השימוע לזכות מהמעלה הראשונה לה זכאי העובד בטרם מתקבלת ההחלטה על פיטוריו וכך קבעה הפסיקה: "עיקרו של דבר בחובתו של המעביד ליתן דעתו לטיעוניו של העובד ולשמוע אותם בלא פניות, בלב נקי ובנפש חפצה, קודם שתיפול ההחלטה הסופית העשויה, לא אחת, להיות בלתי הדירה ומכרעת לגביו". לפיכך, על המעסיק למסור הודעת זימון בכתב לעובד, המפרט את הטענות אשר עתידות לעלות בשימוע כנגד העובד. על השימוע להיערך בצורה כנה ואמיתית.
 
8. חופשה שנתית- חוק חופשה שנתית, התשי"א 1951 קובע, כי כל עובד זכאי לחופשה שנתית בהתאם לוותק אשר צבר במקום העבודה או להסכם הקיבוצי אשר חל במגזר בו הוא מועסק. ימי החופשה בענף הכללי במשק הינם (ל-4 שנים ראשונות) 10 ימי חופשה בשנה לעובד בשבוע עבודה חמישה ימים בשבוע ואילו 12 ימי חופשה לעובד בשבוע עבודה שישה ימים.
 
9. דמי חגים- הפסיקה והדין הכירו בזכותו של העובד לקבל שכר מן המעסיק בגין דמי תשעה ימי חגים בשנה. יש לציין כי, חובה זו אינה קבוע בחוק הגנת השכר, אך היא השתרשה בפסיקה ובצווי ההרחבה במהלך השנים. לפיכך, על המעסיק לשלם לעובד בגין הימים הבאים: ראש השנה (2), יום כיפור (1), סוכות (2), פסח (2), עצמאות (1) ושבועות (1).
 
10. פיצויי פיטורין- חוק פיצויי פיצוי פיטורים, התשכ"ג- 1963 קובע, כי עובד אשר פוטר מעבודתו ו/או התפטר מעבודתו (בנסיבות מסויימות), זכאי לפיצוי בגין פיטוריו ממקום עבודתו. בדרך כלל פיצויי הפיטורין מחושבים על פי משכורתו האחרונה של העובד X שנות הוותק במקום עבודתו, אך חישוב זה לא חל על כלל העובדים, ויש לבחון את שיעור הפיצוי בהתאם לאופן ההעסקה והיקף משרתו של העובד.
 
**הבהרה: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.